1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Hovin BV en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

2. Offertes

 1. a) De door Hovin BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en dienen slechts als indicatieve prijsopgave, dit tenzij anders is aangegeven.
 2. b) De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Hovin BV aan de weder-partij.
 3. c) De in de offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s per stuk, en exclusief omzet-belasting, tenzij anders aan-gegeven.

3. Levering

 1. a) Levering geschiedt af magazijn Apeldoorn, tenzij anders overeengekomen.
 2. b) De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
 3. c) Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

4. Levertijd

De door Hovin Bv opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt, maar zijn slechts indicatief. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Hovin BV schriftelijk in gebreke te stellen.

5. Deelleveringen

Het is Hovin BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken vervatbaar zijn voor levering in gedeelten, is Hovin BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid

 1. a) In het geval Hovin BV niet de fabrikant is van geleverde zaken, is niet Hovin BV maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In dat geval zal Hovin BV op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent bekendmaken.
 2. b) Hovin BV is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Hovin BV staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Hovin BV is kenbaar gemaakt
 3. c) Hovin BV is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte kosten die voor wederpartij zijn ontstaan, door het niet leveren van de zaken door Hovin BV op het daartoe overeengekomen tijdstip.
 4. d) De aansprakelijkheid van Hovin BV is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. a) De door Hovin BV geleverde zaken blijven eigendom van Hovin BV totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Hovin BV gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen, kosten van invordering en alle overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
 2. b) Door Hovin BV afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening worden doorverkocht. De wederpartijs is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
 3. c) Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Hovin

BV gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het

eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartijs is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

 1. d) De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Hovin BV:
  1. 1) de onder eigendomavoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  2. 2) alle aanspraken van de wederpartij met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hovin BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  3. 3) de vorderingen die wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Hovin BV geleverde zaken te verpanden aan Hovin BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 2. e) Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendoms- voorbehoud eigendom van Hovin BV zijn gebleven, is Hovin BV te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Hovin BV onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

8. Koopprijs en betaling

 1. a) De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
 2. b) De betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aflevering, tenzij anders overeengekomen.
 3. c) Na het verstrijken van bovengenoemde danwel andere overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 4. d) Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening.

9. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Hovin BV op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hovin BV omstandigheden ter kennis komen die Hovin BV goede grond geven te vrezen dat de weder-partij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • – indien Hovin BV de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.
 • – in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.

  In deze gevallen kan Hovin BV naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, één en ander onverminderd het recht van Hovin BV schadevergoeding te vorderen.

  10. Overmacht

 1. a) Indien Hovin BV door overmacht tijdelijk verhindert wordt aan haar verplichtingen te voldoen, worden deze opgeschort.
 2. b) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de

  nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Hovin BV zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest een algemeen gebrek aan het voor het tot- standbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden, waarvan Hovin BV afhankelijk is.

 3. c) Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. d) Heeft Hovin BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte

  afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

  11. Klachten

  1. a) De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddelijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomene.
  2. b) De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Hovin BV te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
  3. c) Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Hovin BV in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Hovin Bv de klager naar de producent.
  4. d) Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hovin BV aan Hovin BV worden geretourneerd.

  12. Geschillenbeslechting

  In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgelijke rechter zal elk geschil tussen Hovin BV en de wederpartij, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen

  13. Toepasselijk recht

  Op elke overeenkost tussen Hovin BV en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *